/ O nás

O nás

Súčasnosť /História školy / Osobnosť Jozef Kresánek 

Súčasnosť

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka patrí v súčasnosti medzi najväčšie a zároveň najúspešnejšie ZUŠ na Slovensku. Zriaďovateľom školy je hlavné mesto SR Bratislava. Poskytuje vzdelávanie v štyroch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore 1780 žiakom. Vyučuje ich 102 učiteľov na 7 pracoviskách.

Na našej škole majú možnosť študovať deti predškolského veku (prípravné štúdium), žiaci základných a stredných škôl (I. a II. stupeň), ale poskytujeme vzdelanie aj v rámci štúdia pre dospelých. Zvlášť nadaným žiakom je venovaná mimoriadna pozornosť formou rozšíreného vyučovania. Individuálne vyučovanie v hudobnom a literárno-dramatickom odbore dáva možnosť vytvorenia veľmi blízkeho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Cez tento krásny vzťah, cez lásku k svojmu učiteľovi si dieťa začína budovať aj vzťah k umeniu a vnikať do jeho tajomstiev. Každý žiak dostáva podľa svojich individuálnych daností a schopností priestor na sebarealizáciu ako sólista, alebo ako člen súboru, zboru, orchestra, kapely alebo komorný hráč v rôznych komorných zoskupeniach. Žiaci našej školy majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce na pravidelných triednych, interných koncertoch, otvorených hodinách, ale aj na mnohých verejných podujatiach školy – koncertoch  a predstaveniach v krásnych bratislavských koncertných sálach, domoch kultúry a v divadlách. Usporadúvame výchovné koncerty pre materské a základné školy, vďačne pripravíme vystúpenia pre kultúrne a spoločenské organizácie, seniorov, hendikepovaných atď. Najúspešnejší žiaci nás reprezentujú na významných celoslovenských a medzinárodných súťažiach, festivaloch a výstavách. Prostredníctvom zapájania školy do rôznych projektov majú talentovaní žiaci možnosť prezentovať sa a získavať skúsenosti doma aj v zahraničí. Pripravujeme žiakov na vzdelávanie na vyšších stupňoch škôl s umeleckým i pedagogickým zameraním.

História školy

História našej základnej umeleckej školy sa začala písať 1. februára 1969, keď sa osamostatnili pôvodne detašované triedy v Devínskej Novej Vsi, dovtedy patriace pod ĽŠU v Stupave. Škola začínala so 104 žiakmi, ktorých vyučovali pani Zúbková – spev, Lexmanová – klavír a Blažíček – akordeón.

Novozaložená škola postupne dostávala do vienka viacerých zapálených, obetavých a tvorivých učiteľov, pre ktorých sa umelecké vzdelávanie a výchova stali zmyslom života. Ich rukami prešlo nespočetné množstvo detí, u ktorých  objavili skrytý  talent a rozvinuli umelecké schopnosti. Od svojho vzniku sa však škola sústavne borila s priestorovými problémami. Jej riaditeľstvo postupne putovalo z Devínskej Novej Vsi, cez Lamač, Dúbravku, Devín až po Karlovu Ves. Úsilie učiteľov, napriek priestorovým problémom, prinášalo svoje ovocie v podobe ocenení na súťažiach, festivaloch, ale aj v záujme zo strany rodičov a žiakov. V desiatom – jubilejnom roku mala škola už 1229 žiakov a 47 učiteľov. Koncom osemdesiatych rokov, keď počet žiakov presiahol počet 2000, sa škola rozdelila na dve samostatné školy: žiaci z Karlovej Vsi, Lamača a Záhorskej Bystrice ostali pod riaditeľstvom ZUŠ na Karloveskej ulici č.32, a mestské časti Dúbravka, Devín a Devínska Nová Ves vytvorili novú školu s riaditeľstvom na Batkovej ulici – v súčasnosti ZUŠ Eugena Suchoňa. Prvou – zakladajúcou  riaditeľkou školy bola pani Júlia Zúbková, neúnavná organizátorka kultúrneho života, vystriedala ju Ružena Bolebruchová, v roku 1990 nastúpila na miesto riaditeľky Mgr. art. Alexandra Skořepová, od roku 1996 viedla školu 23 rokov Anna Gondášová a od roku 2019 školu vedie Mgr. Miriam Trgová.

Čestný názov Základná umelecký škola Jozefa Kresánka má škola prepožičaný od Ministerstva školstva SR za mimoriadne výsledky práce od marca 1999.

Od roku 2000 je škola samostatným právnym subjektom. S veľkým potešením prijal kolektív ZUŠ rozhodnutie zriaďovateľa – hlavného mesta SR Bratislavy o pridelení budovy bývalej ZŠ na Karloveskej 3 do správy našej ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2006. 1. septembra 2006 sa začala písať nová kapitola histórie školy v budove na Karloveskej 3.


 ZUS_bulletin tlač_Dotykyčasu.pdf


Osobnosť Jozef Kresánek

Prof. Jozef Kresánek, DrSC. (20.12.1913 – 14.3.1986)

Významný slovenský muzikológ, hudobný skladateľ a pedagóg. Je zakladateľom slovenskej hudobnej vedy, ktorú chápal ako modernú metodologicky reflektovanú a koncepčnú vednú disciplínu. Vo svojom činorodom živote vyhĺbil, žiaľ, dosiaľ málo docenenú, avšak neodmysliteľnú brázdu vo vedeckej i pedagogickej práci. Z jeho životopisných údajov pri tejto slávnostnej príležitosti pripomíname aspoň niektoré : Pochádzal z Čičmian. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval kompozíciu na pražskom konzervatóriu ( v triede R. Karla ), neskôr na majstrovskej škole u V. Nováka a súčasne aj hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte KU u Z. Nejedlého, J.Huttera, O.Zicha a J. Mukařovského.  Po ukončení štúdia spočiatku pracoval ako učiteľ hudby na učiteľskom ústave v Prešove, neskôr v hudobnom odbore Matice slovenskej v Martine.

Od roku 1944 až do dôchodku pôsobil v hudobnovednom seminári vtedajšej FFSU, neskôr FFUK v Bratislave, kde sa stal v roku 1953 docentom, v roku 1962 profesorom a v roku 1970 doktorom vied. V rokoch 1964 – 1965 bol externým riaditeľom vtedajšieho Ústavu hudobnej vedy SAV. Zastával odborné funkcie vo viacerých vedeckých kolégiách, bol členom mnohých umeleckých rád. Pravdaže, dielo i odkaz tohto vzácneho človeka, vedca i pedagóga stelesňujúceho harmóniu, oddanosť, vytrvalosť, vysoko prevyšuje tento stručný výpočet základných faktov. Muzikologické dielo prof. Kresánka predstavuje „monolit, ktorý nemožno prehliadnuť, ani obísť."

Patrí k dôkazom vysokej intelektuálnej úrovne slovenského vzdelanca, úrovne, ktorá sa dôstojne zapísala do vývojového profilu novodobej slovenskej kultúry a obstojí i v náročných európskych kontextoch“, ako napísal Ľubomír Chalupka. K svojim poslucháčom bol prof. Kresánek neobyčajne láskavý a trpezlivý. Vždy si našiel pre nich čas a povzbudivé slovo či dobrú radu. Vážili si ho a obdivovali nielen jeho vedomosti, ale i prostotu a nezištnosť, s akou ich odovzdával. Študentom vedel vštepiť lásku k hlbokému a dôkladnému poznaniu hudby, jej histórie a naučil ich bojovať za jej postavenie v našom kultúrnom povedomí.


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava